[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu công ty cổ phần tập đoàn T&T

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu công ty cổ phần tập đoàn T&T
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN
1.1. Lý luận chung về phát triển thương hiệu Tập đoàn.
1.2. Kinh nghiệm phát triển thương hiệu của các Tập đoàn.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&T
2.1. Thực trạng kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.
2.2. Thực trạng thương hiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và thương hiệu sản xuất xe máy.
2.3. Phân tích thực trạng thương hiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&T
3.1. Phương hướng phát triển thương hiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.
3.2. Giải pháp và tiến trình thực hiện phát triển thương hiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.
3.2.1. Giải pháp phát triển thương hiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.
3.2.2. Tiến trình thực hiện giải pháp phát triển thương hiệu Công ty CP Tập đoàn T&T.
3.2.3. Giải pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo thành công cho giải pháp đã chọn.
3.3. Dự kiến các giải pháp tiếp theo để tiếp tục phát triển thương hiệu.
3.3.1. Nhượng quyền thương mại.
3.3.2. Mở rộng khung định vị.
3.3.3. Hoàn thiện bộ qui tắc đạo đức kinh doanh.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan