[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu vinatex Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu vinatex Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Khái quát chung về thương hiệu, tầm quan trọng của thương hiệu đối với doanh nghiệp.
1.2. Phát triển thương hiệu.
1.3. Xúc tiến phát triển thương hiệu trong tổ chức kinh doanh.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VINATEX ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng.
2.2. Những nguồn lực kinh doanh của Công ty.
2.3. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu Vinatex Đà Nẵng.
2.4. Đánh giá chung.           
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VINATEX ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp.
3.2. Phát triển thương hiệu Vinatex Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2020.
3.2.1. Xác định mục tiêu phát triển thương hiệu.
3.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu.
3.2.3. Định vị thương hiệu trên thị trường mục tiêu.
3.2.4. Lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu.
3.2.5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thương hiệu.
3.2.6. Bảo vệ thương hiệu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan