[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc Nhà Nước Liên Chiểu

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc Nhà Nước Liên Chiểu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHO BÁC NHÀ NƯỚC VÀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
1.1. Khái quát về NSNN và kho bạc nhà nước.
1.2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản và công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước.
1.3. Nội dung và quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LIÊN CHIỂU
2.1. Khái quát chung về kho bạc nhà nước Liên Chiểu.
2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Liên Chiểu.
2.3. Những kết quả đạt được và những hạn chế.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC LIÊN CHIỂU
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Liên Chiểu.
3.2. Một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Liên Chiểu.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan