[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hướng triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ về hành chính ở nước ta

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hướng triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ về hành chính ở nước ta
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN ĐỂ TRIỂN KHAI, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ HÀNH CHÍNH
1. Khái niệm về dịch vụ khoa học và công nghệ về hành chính.
2. Cơ sở lý luận của việc hình thành và phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ về hành chính.
3. Cơ sở thực tiễn của việc hình thành và phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ về hành chính ở tầm vĩ mô và phạm vi Học việc HCQC.
Chương 2: THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ KHCN VỀ HC, CÁC KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU (PHÂN TÍCH MỘT LOẠI HÌNH DỊCH VỤ) LIÊN QUAN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI HỌC VIỆN HCQG
1. Hình thành thị trường và cơ chế để triển khai hoạt động dịch vụ KHCN về hành chính có hiệu quả.
2. Các yếu tố cung, cầu trong thị trường dịch vụ KHCN và hành chính.
3. Những bất cập, thách thức, khó khăn khi triển khai dịch vụ KHCN về hành chính.
4. Sự cần thiết và có thể XHH các hoạt động dịch vụ KHCN về hành chính.
5. Khảo sát bước đầu về nhu cầu thị trường mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho địa phương - một loài hình dịch vụ KHCN về hành chính cần được triển khai.
6. Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Học viện HCQG.
Chương 3: CÁC HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI, THÚC ĐẨY DỊCH VỤ KHCN VỀ HC NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI HỌC VIỆN HCQG
1. Các giải pháp có tính pháp lý.
2. Các giải pháp về tổ chức.
3. Các giải pháp hoàn thiện phương tiện dịch vụ Khoa học công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia.
3. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực, sử dụng tốt nguồn nhân lực.
5. Nhóm giải pháp lồng ghép: Gắn kết dịch vụ khoa học công nghệ về hành chính với hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng, hội thảo, hội nghị, thỉnh giảng, khảo sát.
6. Nhóm giải pháp liên doanh, liên kết.
7. Nhóm giải pháp khác.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan