[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định cơ cấu ký sinh trùng sốt rét tại một số điểm của tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật PCR

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định cơ cấu ký sinh trùng sốt rét tại một số điểm của tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật PCR
MỤC LỤC
Phần A: BÁO CÁO TÓM TẮT
1. Mục tiêu của nghiên cứu.
2. Phương pháp.
3. Kết quả.
4. Kết luận.
Phần B: NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1. Đặt vấn đề. 
2. Tổng quan.
2.1. Nghiên cứu ở nước ngoài.
2.2. Nghiên cứu trong nước.
3. Phòng thí nghiệm, nguyên liệu và phương pháp.
3.1. Phòng thí nghiệm.
3.2. Nguyên liệu.
3.2.1. Hóa chất.
3.2.2. Dụng cụ và trang bị.
3.2.3. Thời gian và địa điểm nghiệm cứu.
3.3. Phương pháp.
3.3.1. Phương pháp thu thập mẫu máu có KSTSR.
3.3.2. Phương pháp tách, tinh chiết AND.
3.3.3. Phản ứng PCR.
3.3.4. Phương pháp phân tích kết quả.
3.3.5. Phương pháp xử lý số liệu.
4. Kết quả.
5. Bàn luận.
6. Kết quả và đề xuất.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan