[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược marketing địa phương của tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược marketing địa phương của tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ MARKETING ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Khái niệm và vai trò marketing địa phương.
1.2. Những công cụ của marketing địa phương.
1.3. Quy trình xây dựng chiến lược marketing địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG MARKETING ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.
2.2. Xác định mục tiêu phát triển năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi.
2.3. Sự cần thiết xây dựng chiến lược marketing địa phương của tỉnh Quảng Ngãi.
2.4. Cơ sở xây dựng chiến lược marketing địa phương của tỉnh Quảng Ngãi.
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI
3.1. Xây dựng chiến lược marketing địa phương.
3.2. Một số kiến nghị nhằm thực hiện chiến lược marketing địa phương của tỉnh Quảng Ngãi.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan