[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

[/kythuat]
[tomtat]
Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng thương mại
1.1.1 Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng thương mại
1.1.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng
1.1.3 Hậu quả rủi ro tín dụng
1.2 Phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.1 Khái niệm phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.2 Vai trò của công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.3 Nội dung công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB)
2.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
2.1.2 Sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
2.2.1 Diễn biến kinh tế giai đoạn từ 2011-2013
2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
2.3 Thực trạng phòng ngừa rủi ro tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
2.3.1 Mô hình quản lý rủi ro
2.3.2 Cơ chế chính sách tín dụng
2.3.3 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
2.3.4 Kiểm tra, kiểm soát tín dụng
2.3.5 Tổ chức và phân loại nợ
2.3.6 Xử lý rủi ro tín dụng
2.4 Đánh giá thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) giai đoạn 2011 – 2013
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB)
3.1 Định hướng hoạt động tín dụng và phòng ngừa rủi ro tín dụng thời gian tới cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
3.2 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan