[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Con quay hồi chuyển và một vài kết quả khảo sát

[/kythuat]
[tomtat]
Con quay hồi chuyển và một vài kết quả khảo sát
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ VẬT RẮN
1.1. Chuyển động của vật rắn
1.1.1. Chuyển động tịnh tiến
1.1.2. Chuyển động quay
1.2. Các định lý về momen động lượng của một hệ chất điểm
1.2.1. Momen động lượng của một hệ
1.2.2. Định lý về momen động lượng của một hệ
1.3. Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
1.3.1. Momen lực đối với trục
1.3.1.1. Tác dụng của lực trong chuyển động quay
1.3.1.2. Momen của lực đối với trục quay
1.3.2. Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn
1.3.3. Tính momen quán tính
1.3.3.1. Tính momen quán tính của một hình trụ tròn
1.3.3.2. Tính momen quán tính của một số vật rắn
CHƯƠNG II. LÝ THUYẾT VỀ CON QUAY
2.1. Nhắc lại về momen động lượng của vật rắn
2.2. Chuyển động quay tự do của vật rắn
2.3. Chuyển động của vật rắn quay quanh một điểm cố định. Con quay hồi chuyển
2.4. Một số ứng dụng thực tế của con quay
PHẦN HAI: THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ BỘ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Giới thiệu về con quay hồi chuyển U52006 và bộ đo tần số quay
1.2.1. Con quay hồi chuyển U52006 ()
1.2.2. Bộ đo tần số quay của đĩa
1.3. Các thí nghiệm thực hiện
CHƯƠNG II – KẾT QUẢ KHẢO SÁT
2.1. Xác định momen quán tính của đĩa quay
2.1.1. Mục đích thí nghiệm
2.1.2. Cơ sở lý thuyết
2.1.3. Lắp đặt dụng cụ
2.1.4. Tiến hành thí nghiệm
2.1.5. Số liệu tính toán và đo đạc
2.1.5.1. Đối với vật nặng có khối lượng 𝑚1=0.02𝑘𝑔1T
2.1.5.2. Đối với vật nặng có khối lượng 𝑚2=0.03𝑘𝑔1T
2.1.5.3. Đối với vật nặng có khối lượng 𝑚3=0.04𝑘𝑔1T
2.1.6. Nhận xét kết quả thực nghiệm
2.2. Khảo sát sự tiến động của con quay
2.2.1. Mục đích thí nghiệm
2.2.2. Cơ sở lý thuyết
2.2.3. Lắp đặt dụng cụ
2.2.4. Tiến hành thí nghiệm
2.2.5. Số liệu tính toán và đo đạc
2.2.5.1. Đối với gia trọng có khối lượng 𝑚1=0.03𝑘𝑔1T
2.2.5.2. Đối với gia trọng có khối lượng 𝑚2=0.04𝑘𝑔1T
2.2.5.3. Đối với gia trọng có khối lượng 𝑚3=0.05𝑘𝑔1T
2.2.5.4. Đối với gia trọng có khối lượng 𝑚4=0.06𝑘𝑔1T
2.2.6. Nhận xét kết quả thực nghiệm
2.3. Khảo sát sự chương động của con quay:
2.3.1. Mục đích thí nghiệm
2.3.2. Cơ sở lý thuyết
2.3.3. Lắp đặt dụng cụ
2.3.4. Tiến hành thí nghiệm
2.3.5. Kết quả đo đạc
2.3.6. Nhận xét kết quả thí nghiệm
2.4. Sự khử momen động lượng của con quay
2.4.1. Mục đích thí nghiệm
2.4.2. Cơ sở lý thuyết
2.4.3. Lắp đặt dụng cụ
2.4.4. Tiến hành thí nghiệm
2.4.5. Kết quả thí nghiệm
2.4.6. Nhận xét kết quả thí nghiệm
NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan