[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biên soạn ebook hóa học hữu 3 bằng phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended

[/kythuat]
[tomtat]
Biên soạn ebook hóa học hữu 3 bằng phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended
MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Tình hình nghiên cứu trong nước
3. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
4. Mục đích nghiên cứu
5. Nhiệm vụ của đề tài
6. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
7. Phạm vi nghiên cứu
8. Giả thuyết khoa học
9. Phương pháp và phương tiện nghiên cứu
9.1. Phương pháp nghiên cứu
9.2. Phương tiện nghiên cứu
PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Đổi mới phương pháp dạy học
1.2. Tự học
1.3. Giới thiệu về ebook
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀN ỨNG DỤNG THIẾT KẾ EBOOK HOÁ HỌC
2.1. Adobe Acrobat Pro 9 Extended
2.2. Một số phần mềm hỗ trợ
CHƯƠNG 3: CÁC BƯỚC THIẾT KẾ EBOOK HOÁ HỌC
3.1. Nghiên cứu tài liệu
3.2. Soạn văn bản bằng Microsoft Office Word 2007
CHƯƠNG 4: EBOOK HOÁ HỌC HỮU CƠ 3
CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
5.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
5.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
5.3. Tiến hành thực nghiệm
5.4. Kết quả thực nghiệm
PHẦN III. KẾT LUẬN
1. Kết luận
1.1. Kết quả nghiên cứu
1.2. Nhận định
2. Đề xuất ý kiến
3. Hướng phát triển của đề tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan