[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao ethyl acetate của loài địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao ethyl acetate của loài địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG
1. TỔNG QUAN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA Y
1.1.1. Định nghĩa và phân loại địa y
1.1.2. Vai trò của các hợp chất tự nhiên trong địa y [4]
1.1.3. Một số ứng dụng của địa y
1.2. HOẠT TÍNH CỦA CÁC HỢP CHẤT TỪ ĐỊA Y
1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG ĐỊA Y
1.3.1. Các hợp chất aliphatic và cyclo aliphatic
1.3.2. Các axit béo
1.3.3. Các hợp chất cacbohydrat
1.3.4. Các hợp chất carotenoids
1.3.5. Các hợp chất Chromanes và Chromones
1.3.6. Các hợp chất depsides
1.3.7. Các hợp chất dibenzofuranes
1.3.8. Các hợp chất chứa N
1.3.9. Công thức hóa học các hợp chất
2. THỰC NGHIỆM
2.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ.
2.1.1. Hóa Chất.
2.1.2. Thiết Bị
2.2. KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU.
2.3. SƠ ĐỒ ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.4. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETYL AXETAT
2.4.1. Sắc kí cột cho cao EA1
2.4.2. Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2
2.4.3. Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.2
2.4.4. Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.3
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C17b
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C12
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO

[/tomtat]

Bài viết liên quan