[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao Methanol trong lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera L. họ Moringaceae

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao Methanol trong lá cây Chùm ngây Moringa Oleifera L. họ Moringaceae
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY CHÙM NGÂY
1.1.1 Thực vật học
1.1.2. Mô tả chung
1.1.3. Vùng phân bố và thu hái
1.2. CÔNG DỤNG CỦA CÂY CHÙM NGÂY
1.2.1. Về giá trị dinh dưỡng
1.2.2. Về y học
1.2.2.1. Theo y học cổ truyền
1.2.2.2. Theo y học hiện đại
1.3. THÀNH PHẦN HÓA HỌC
1.3.1. Các hợp chất Phenolic
1.3.2. Các hợp chất Flavonoid đã được phân lập từ cây Chùm ngây
1.3.3. Các hợp chất Terpenoid – Steroid được phân lập từ cây Chùm ngây
1.3.4. Các hợp chất Glycoside được phân lập từ cây Chùm ngây
1.3.5. Các hợp chất khác được phân lập từ cây Chùm ngây
CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. HÓA CHẤT, THẾT BỊ, PHƯƠNG PHÁP
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết bị
2.1.3. Phương pháp tiến hành
2.1.3.1. Phương pháp phân lập các hợp chất
2.1.3.2. Phương pháp xác định cấu trúc hóa học các hợp chất
2.2. NGUYÊN LIỆU
2.2.1. Thu hái nguyên liệu
2.2.2. Xử lý mẫu nguyên liệu
2.3. PHÂN LẬP CÁC HỢP CHẤT TỪ CAO THÔ
2.3.1. Điều chế các cao thô
2.3.2. Khảo sát cao MeOH
2.3.2.1. Phân lập hợp chất MO17 từ phân đoạn M4 (62,031g)
2.3.2.2. Phân lập hợp chất MO18 từ phân đoạn M4 (62,031g)
2.4. SỐ LIỆU PHỔ CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP
2.4.1. Hợp chất MO17
2.4.2. Hợp chất MO18
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HỢP CHẤT MO17
3.2. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HỢP CHẤT MO18
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan