[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học cây Boerhavia diffusa Linn. họ bông phấn (Nyctaginaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học cây Boerhavia diffusa Linn. họ bông phấn (Nyctaginaceae)
MỤC LỤC
CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN
1.1. Đặc tính thực vật.
1.2. Nghiên cứu thành phần hóa học.
1.3. Nghiên cứu về dược tính.
Chương II: THỰC NGHIỆM
2.1. Trích ly và cô lập hợp chất.
2.2. Sắc kí cột trên cao ethyl acetate.
Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát cấu trúc hóa học hợp chất VDIF10.
3.1. Khảo sát cấu trúc hóa học hợp chất VDIF6.
Chương IV: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan