[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học của lá cây núc nác – Oroxylum indicum L. Họ chùm ớt (Bignoniaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học của lá cây núc nác – Oroxylum indicum L. Họ chùm ớt (Bignoniaceae)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. MÔ TẢ THỰC VẬT
1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH
1.3. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT THIẾT BỊ
2.2. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO PETROLEUM ETHER
2.3. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG PHÂN ĐOẠN EA.12 CỦA CAO ETHYL ACETATE
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT OI-5
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT OI-6
3.3. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT OI-10
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan