[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính chống oxi hóa của cao Hexan lá bình bát dây Coccinia grandis (L.) Voigt họ Cucurbitaceae

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính chống oxi hóa của cao Hexan lá bình bát dây Coccinia grandis (L.) Voigt họ Cucurbitaceae
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về bình bát dây[1,4]
1.1.1 Đặc điểm thực vật
1.1.2 Phân bố sinh thái[1,4]
1.2 Tác dụng dược lý
1.2.1 Theo y học cổ truyền [1]
1.2.2 Theo y học hiện đại [16]
1.3 Thành phần hóa học của bình bát dây[8]
1.4 Hoạt tính chống oxi hóa [3,9,15]
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1 Hóa chất, thiết bị và dụng cụ
2.1.1 Hóa chất
2.1.2 Thiết bị và dụng cụ
2.2 Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Nguyên liệu
2.2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.2.1 Phương pháp phân lập các chất
2.2.2.2 Phương pháp xác định cấu trúc các hợp chất hóa học
2.2.2.3 Phương pháp thử hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH[3,9.15]
2.3 Thực nghiệm
2.3.1 Điều chế cao ethanol
2.3.2 Cô lập và tinh chế các hợp chất
2.3.3 Sơ đồ phân lâp hợp chất
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Hợp chất BBH7
3.2 Hoạt tính chống oxi hóa
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan