[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp một số dẫn xuất của 3-Aminocoumarin

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp một số dẫn xuất của 3-Aminocoumarin
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN
I.1 KHÁI QUÁT VỀ COUMARIN
I.2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP COUMARIN
I.3 ỨNG DỤNG CỦA COUMARIN
I.4 MỘT SỐ PHẢN ỨNG CHUYỂN HÓA CỦA 3-AMINOCOUMARIN
CHƯƠNG II THỰC NGHIỆM
II.1 TỔNG HỢP 3-AMINOCOUMARIN
II.1.1 Tổng hợp acetylglycine (1)
II.1.1.1 Phương trình phản ứng
II.1.1.2 Hóa chất
II.1.1.3 Cách tiến hành
II.1.2 Tổng hợp 3-acetylaminocoumarin (2)
II.1.2.1 Phương trình phản ứng
II.1.2.2 Hóa chất
II.1.2.3 Cách tiến hành
II.1.3 Tổng hợp 3-aminocoumarin (3)
II.1.3.1 Phương trình phản ứng
II.1.3.2 Hóa chất
II.1.3.3 Cách tiến hành
II.2 TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA 3-AMINOCOUMARIN
II.2.1 Tổng hợp 1-(coumarin-3-yl)-3-phenylthiourea (4)
II.2.1.1 Phương trình phản ứng
II.2.1.2 Hóa chất
II.2.1.3 Cách tiến hành
II.2.2 Tổng hợp ethyl (coumarin-3-yl)carbamate
II.2.2.1 Phương trình phản ứng
II.2.2.2 Hóa chất
II.2.2.3 Cách tiến hành
II.2.3 Tổng hợp N-(coumarin-3-yl)pivalamide
II.2.3.1 Phương trình phản ứng
II.2.3.2 Hóa chất
II.2.3.3 Cách tiến hành
II.3 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC DẪN XUẤT CỦA 3-AMINOCOUMARIN
II.4 NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC
II.4.1 Nhiệt độ nóng chảy
II.4.2 Phổ hồng ngoại (IR)
II.4.3 Phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
II.4.4 Phổ khối lượng phân giải cao (HR-MS)
CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
III.1 TỔNG HỢP 3-AMINOCOUMARIN
III.1.1 Tổng hợp acetylglycine (1)
III.1.1.1 Phương trình phản ứng
III.1.1.2 Cơ chế phản ứng
III.1.2 Tổng hợp 3-acetylaminocoumarin (2)
III.1.2.1 Phương trình phản ứng
III.1.2.2 Cơ chế phản ứng
III.1.2.3 Nghiên cứu cấu trúc
III.1.2.3.1 Phổ hồng ngoại của (2)
III.1.2.3.2 Phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR) của (2)
III.1.3 Tổng hợp 3-aminocoumarin (3)
III.1.3.1 Phương trình phản ứng
III.1.3.2 Cơ chế phản ứng
III.1.3.3 Nghiên cứu cấu trúc
III.1.3.3.1 Phổ hồng ngoại của (3)
III.1.3.3.2 Phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR) của hợp chất (3)
III.2 TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA 3-AMINOCOUMARIN
III.2.1 Tổng hợp 1-(coumarin-3-yl)-3-phenylthiourea (4)
III.2.1.1 Phương trình phản ứng
III.2.1.2 Cơ chế phản ứng
III.2.1.3 Nghiên cứu cấu trúc
III.2.1.3.1 Phổ hồng ngoại của (4)
III.2.1.3.2 Phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR) của hợp chất (4)
III.2.2 Tổng hợp các hợp chất N-(coumarin-3-yl)carbonamide
III.2.2.1 Phương trình phản ứng
III.2.2.2 Cơ chế phản ứng
III.2.2.3 Nghiên cứu cấu trúc
III.2.2.3.1 Phổ hồng ngoại (IR)
III.2.2.3.2 Phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
III.2.2.3.3 Phổ HR-MS của hợp chất (5a)
III.3 TÓM TẮT KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHỔ HỒNG NGOẠI VÀ PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ PROTON CỦA CÁC HỢP CHẤT
III.4 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC DẪN XUẤT CỦA 3-AMINOCOUMARIN.
CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan