[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận - Bùi Thị Mỹ Lan

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận - Bùi Thị Mỹ Lan
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA Y
1.1.1. Định nghĩa và phân loại địa y
1.1.2. Vai trò của các hợp chất tự nhiên trong địa y
1.1.3. Một số ứng dụng của địa y
1.2. HOẠT TÍNH CỦA CÁC HỢP CHẤT TỪ ĐỊA Y
1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG ĐỊA Y
1.4. MÔ TẢ THỰC VẬT ROCCELLA SINENSIS (NYL.) HALE (ROCCELLACEAE)
1.5. MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ TRONG ĐỊA Y THUỘC CHI ROCCELLA ĐÃ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU
1.5.1. Các axit béo
1.5.2. Các carbohydrate
1.5.3. Các hợp chất Chromane và Chromone
1.5.4. Các hợp chất dibenzofurane
1.5.5. Các hợp chất depside
1.5.6. Các hợp chất carotenoid
1.5.7. Các hợp chất aliphatic và cyclo aliphatic
1.5.8. Các hợp chất chứa N
1.5.9. Công thức hóa học các hợp chất
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM
2.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết Bị
2.2. KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU
2.3. SƠ ĐỒ ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.4. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETYL AXETAT
2.4.1. Sắc ký cột cho phân đoạn EA
2.4.2. Điều chế các cao ethyl acetate (EA.2.1) và cao methanol (EA.2.2) từ EA.2
2.4.3. Sắc ký cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA.2.1 (sơ đồ 2)
2.4.4. Sắc ký cột silica gel cho phân đoạn EA.2.1.1 (bảng 1
2.4.5. Sắc ký cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA.2.2 (sơ đồ 2)
2.4.6. Sắc ký cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA.3(sơ đồ 3)
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C3
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA RS-A2
3.3. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA RS-C0B
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan