[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học cao etyl axetat của lá cây núc nác Oroxylum indicum L. Họ chùm ớt (Bignoniaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học cao etyl axetat của lá cây núc nác Oroxylum indicum L. Họ chùm ớt (Bignoniaceae)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. MÔ TẢ THỰC VẬT [1]
1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH
1.3. NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM
2.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. NGUYÊN LIỆU
2.1.2. HÓA CHẤT
2.1.3. THIẾT BỊ
2.2. ĐIỀU CHẾ CAO THÔ
2.3. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT TỪ CAO ETYL AXETAT
2.3.1 SẮC KÍ CỘT CHO PHÂN ĐOẠN EA.2
2.3.2. SẮC KÌ CỘT CHO PHÂN ĐOẠN EA.4
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT OI-1
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT OI-2
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan