[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học cao etyl axetat của lá cây chùm ngây Moringa Oleifera Lam, họ Moringaceae

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học cao etyl axetat của lá cây chùm ngây Moringa Oleifera Lam, họ Moringaceae
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÂY CHÙM NGÂY
1.1.1 Khái quát
1.1.2. Mô tả
1.1.3. Sinh thái và phân bố
1.1.4. Công dụng – Lợi ích
1.1.5. Tác dụng dược lý
1.1.5.1. Theo y học cổ truyền
1.1.5.2. Theo y học hiện đại
1.2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC
1.2.1. Trong nước
1.2.2. Ngoài nước
Chương 2. THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Hóa chất, thiết bị, phương pháp
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết bị
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu
2.1.3.1. Phương pháp phân lập các hợp chất
2.1.3.2. Phương pháp xác định cấu trúc hóa học các hợp chất
2.2. THỰC NGHIỆM
2.2.1. Giới thiệu chung
2.2.2. Quá trình phân lập các chất
2.2.2.1. Nguyên liệu
2.2.2.2. Phân lập các hợp chất từ cao thô
2.2.2.3. Phân lập các hợp chất từ cao EtoAc
2.2.3. Hằng số vật lý và các số liệu phổ nghiệm các hợp chất phân lập được
2.2.3.1. Hợp chất MO7
2.2.3.2. Hợp chất MO12
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan