[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate lá ô môi Cassia grandis L. họ Vang (Caesalpiniaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate lá ô môi Cassia grandis L. họ Vang (Caesalpiniaceae)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT
1.1.1 Đặc điểm cây Ô môi
1.1.1.1 Mô tả cây Ô môi1,5
1.1.1.2 Phân bố, thu hái và chế biến1,5
1.1.2 Tác dụng dược lý của cây Ô môi
1.2 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÂY Ô MÔI
1.2.1 Thành phần hóa học chung của cây Ô môi1,5
1.2.2 Các công trình nghiên cứu trên thế giới
1.2.2 Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam
Chương 2 THỰC NGHIỆM
2.1 HÓA CHẤT-THIẾT BỊ-PHƯƠNG PHÁP
2.1.1 Hoá chất
2.1.2 Thiết bị
2.1.3 Phương pháp tiến hành
2.1.3.1 Phương pháp cô lập các hợp chất
2.1.3.2 Phương pháp xác định cấu trúc hoá học các hợp chất
2.2 NGUYÊN LIỆU
2.2.1 Thu hái nguyên liệu
2.2.2 Xử lý mẫu nguyên liệu
2.3 CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT TỪ CAO THÔ
2.3.1 Điều chế các cao thô
2.3.2 Cô lập các chất từ cao CGA5
2.3.2 Cô lập các chất từ cao CGA7 (21 g)
2.3.2.1 Cô lập các chất từ phân đoạn 7.3 (0.75 g)
2.3.2.1.1 Cô lập các chất từ phân đoạn 7.2.4
2.3.2.1.2 Cô lập các chất từ phân đoạn 7.2.3
2.3.2.1.3 Cô lập các chất từ phân đoạn 7.2.2
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Chương 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan