[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học của lá cây núc nác Oroxylum indicum L. Họ chùm ớt (Bignoniaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học của lá cây núc nác Oroxylum indicum L. Họ chùm ớt (Bignoniaceae)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. MÔ TẢ THỰC VẬT
1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH
1.3. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT THIẾT BỊ
2.2. ĐIỂU CHẾ CÁC CAO PHÂN ĐOẠN
2.3. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETYL AXETAT
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT OI-3
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT OI-4
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan