[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học của trái chuối hột (Musa balbisiana Colla) họ Musaceae

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học của trái chuối hột (Musa balbisiana Colla) họ Musaceae
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1. Đại cương về thực vật
1.1. Đặc điểm thực vật
1.1.1. Giới thiệu
1.1.2. Mô tả thực vật
1.1.3. Phân bố và sinh thái
1.2. Y học dân gian
1.3. Y dược học và hóa sinh hiện đại
2. Một số công trình nghiên cứu về chuối hột
2.1. Một số công trình nghiên cứu nước ngoài
2.2. Một số công trình nghiên cứu trong nước
3. Các chất đã phân lập được từ chuối hột
CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp nghiên cứu thành phần hóa học
1.1. Phương pháp phân nhóm
1.2. Phương pháp tinh chế
1.2.1. Phương pháp kết tinh
1.2.2. Phương pháp sắc ký
1.3. Phương pháp cấu trúc
1.3.1. Phương pháp khối phổ MS
1.3.2. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân
2. Phương pháp nghiên cứu hoạt tính sinh học
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM
1. HÓA CHẤT- DỤNG CU- THIẾT BỊ
1.1. Hóa chất.
1.2. Dụng cụ
1.3. Thiết bị
2. THỰC NGHIỆM
2.1. Nghiên cứu thành phần hóa học
2.1.1. Nguyên liệu
2.1.2. Trích ly cao thô
2.1.3. Phân lập các chất
2.1.3.1. Chất Mb01
2.1.3.2. Chất Mb02
2.1.3.3. Chất Mb04
2.1.4. Tinh chế các chất
2.1.4.1. Chất Mb01
2.1.4.2. Chất Mb02
2.1.4.3. Chất Mb04
2.2. Nghiên cứu hoạt tính sinh học
2.2.1. Mục tiêu
2.2.2. Tiến hành
2.2.2.1. Chuẩn bị hóa chất
2.2.2.2. Dựng đường chuẩn
2.2.2.3. Đo mẫu ức chế
2.2.3.Kết quả
2.2.3.1. Khảo sát mật độ quang của các dung dịch PNP có nồng độ Ci
2.2.3.2. Khảo sát hoạt ức chế men α- glucosidase của các mẫu ức chế
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
1. NHẬN DANH CẤU TRÚC CÁC CHẤT TINH KHIẾT
1.1. Nhận danh Mb01
1.2. Nhận danh Mb02
1.3. Nhận danh Mb04
2. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
2.1. Kết quả khảo sát mật độ quang của đường chuẩn
2.2. Khảo sát hoạt ức chế men α- glucosidase của các mẫu ức chế
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan