[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng Rubric trong kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Hóa học lớp 11 ban nâng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng Rubric trong kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Hóa học lớp 11 ban nâng cao
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC BẢNG
DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC SƠ ĐỒ – ĐỒ THỊ – BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử nghiên cứu đề tài
1.2. Cơ sở lý luận về KTĐG
1.2.1. KTĐG kết quả học tập
1.2.1.1. Khái niệm KTĐG
1.2.1.2. Chức năng của KTĐG
1.2.1.3. Nguyên tắc của KTĐG kết quả học tập
1.2.1.4. Các loại hình đánh giá kết quả học tập
1.2.1.5. Chuẩn đánh giá
1.2.1.6. Những tiêu chí đánh giá kết quả học tập
1.2.2. Thực trạng về công tác KTĐG trong dạy học Hóa học ở các trường phổ thông hiện nay
1.2.3. Những xu hướng mới trong công tác KTĐG
1.2.4. Xây dựng tiêu chí đánh giá trong dạy học theo rubric
1.2.4.1. Khái niệm rubric
1.2.4.2. Phân loại rubric
1.2.4.3. Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng rubric
1.2.4.4. Tiêu chí cho một rubric chất lượng
1.2.4.5. Thiết kế rubric
1.2.5. Kết hợp đánh giá theo rubric và đánh giá truyền thống
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP & HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 11 BAN NÂNG CAO
2.1. Tại sao lại cần tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá chất lượng học tập của học sinh
2.2. Quy trình thiết kế bộ tiêu chí
2.3. Ý nghĩa của các thành tố trong bộ tiêu chí
2.4. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng học tập môn Hóa học lớp 11 ban nâng cao
2.5. Hệ thống bài tập
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Tiến hành thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan