[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp một số Amide chứa dị vòng 2-Mercaptobenzimidazole

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp một số Amide chứa dị vòng 2-Mercaptobenzimidazole
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I.1 BENZIMIDAZOLE
I.1.1. Giới thiệu chung
I.1.2. Hiện tượng tautomer hóa trong vòng benzimidazole
I.2. TỔNG HỢP BENZIMIDAZOLE
I.2.1. Từ O-phenylenediamine
I.2.2. Từ các benzimidazole khác
I.2.3. Từ các phương pháp tổng hợp khác
I.2.4. Tổng hợp 2-mercaptobenzimidazole
I.3. TÍNH CHẤT CỦA CÁC BENZIMIDAZOLE
I.3.1. Tính chất vật lí
I.3.2. Tính chất hóa học
I.4. HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA BENZIMIDAZOLE
I.5. ỨNG DỤNG CỦA BENZIMIDAZOLE
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM
II.1. SƠ ĐỒ THỰC NGHIỆM
II.2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN
II.2.1. Tổng hợp 2-Mercaptobenzimidazole (A2)
II.2.2. Tổng hợp các amide thế của dị vòng 2-mercaptobenzimidazole
II.3 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT
II.3.1 Xác định nhiệt độ nóng chảy
II.3.2 Phổ hồng ngoại (IR)
II.3.3. Phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
II.3.4. Thăm dò hoạt tính sinh học
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
III.1. Tổng hợp 2-Mercaptobenzimidazole (A2)
III.1.1. Cơ chế phản ứng
III.1.2 Phân tích phổ
III.2. Tổng hợp 2-[(benzimidazol-2-yl)thio]-N-phenylacetamide (A3)
III.2.1. Cơ chế phản ứng
III.2.2. Phân tích phổ
III.3 Tổng hợp 2-[(benzimidazol-2-yl)thio]-N-(4-nitrophenyl)acetamide (A4)
III.3.1. Cơ chế phản ứng
III.3.2. Phân tích phổ
III.4. Tổng hợp 2-[(benzimidazol-2-yl)thio]-N-(p-tolyl)acetamide (A5)
III.4.1. Cơ chế phản ứng
III.4.2. Phân tích phổ
III.5. Tổng hợp 2-[(benzimidazol-2-yl)thio]acetamide (A6)
III.5.1. Cơ chế phản ứng
III.5.2. Phân tích phổ
III.6. Hoạt tính sinh học
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan