[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng thiazole từ 5-bromo-2-hydroxybezaldehyde


[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng thiazole từ 5-bromo-2-hydroxybezaldehyde
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN
I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊ VÒNG THIAZOLE
1. Vài nét về cấu tạo
2. Tính chất
II PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP MỘT SỐ HỢP CHẤT CHỨA DỊ VÒNG THIAZOLE
1. Phương pháp đóng vòng gián tiếp thông qua các hợp chất α-halocarbonyl (phương pháp Hantzsch)
2. Phương pháp đóng vòng trực tiếp
III. ỨNG DỤNG CỦA DỊ VÒNG THIAZOLE VÀ DẪN XUẤT
I. SƠ ĐỒ TỔNG HỢP
II. THỰC NGHIỆM
1. Tổng hợp 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde (1)
2. Tổng hợp 5-bromo-2-hydroxybenzandehyde thiosemicarbazone (2)
3. Tổng hợp 4-bromo-2-{[2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)hydrazinylidene] methyl} (3a)
4. Tổng hợp 4-bromo-2-[{2-[4-(4-bromophenyl)-1,3-thiazol-2-yl] hydrazinylidene}methyl]phenol (3b)
5. Tổng hợp 4-bromo-2-[{2-[4-(4-nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]hydrazin ylidene}methyl]phenol (3c)
6. Tổng hợp 4-bromo-2-[{2-[4-(3-nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl] hydrazinylidene}methyl]phenol (3d)
7. Tổng hợp 3-{2-[-2-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)hydrazinyl]-1,3-thiazol-4-yl}-2H-chromen-2-one (3e)
8. Tổng hợp 6-bromo-3-{2-[2-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)hydra zinyl]-1,3-thiazol-4-yl}-2H-chromen-2-one (3f)
III. XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY VÀ PHỔ CỦA CÁC CHẤT
1. Nhiệt độ nóng chảy
2. Phổ hồng ngoại (IR)
3. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR)
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
I. TỔNG HỢP 5-BROMO-2HYDROXYBENZALDEHYDE (1)
1. Cơ chế phản ứng
2. Phân tích phổ
II. TỔNG HỢP 5-BROMO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE THIOSEMICARBAZONE (2)
1. Cơ chế phản ứng
2. Phân tích phổ
III. TỔNG HỢP CÁC HỢP CHẤT CHỨA DỊ VÒNG THIAZOLE (3)
1. Cơ chế phản ứng
2. Phân tích phổ
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan