[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện Phú Lương Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Chương 1 : TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
1.1.3. Cơ sở thực tiễn
1.2. Quan điểm về hiệu qủa sử dụng đất nông nghiệp
1.2.1. Quan điểm sử dụng đất bền vững
1.2.2. Vấn đề hiệu quả và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất
1.3. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam
1.3.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới
1.3.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
1.3.3. Những xu hướng sử dụng đất nông nghiệp trên Thế Giới và ở Việt Nam
1.4.1 Những xu hướng phát triển nông nghiệp trên thế giới
1.4.2. Xu hướng phát triển nông nghiệp ở Việt Nam
1.4.3. Sự cần thiết phải sửng dụng đất nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam
1.5. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
1.5.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề xuất sử dụng đất
1.5.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
1.5.3. Định hướng sử dụng đất
Chương 2 : NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của một số xã trên địa bàn huyện
2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
2.2.4. Quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.3.4. Phương pháp tính hiệu quả sử dụng đất
2.3.5. Các phương pháp khác
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Phú Lương
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất đai
3.2. Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Lương
3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2013
3.2.2. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp
3.2.3 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại các tiểu vùng kinh tế sinh thái
3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lương
3.3.1. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
3.3.2. Hiệu quả kinh tế các cây trồng tại một số xã trên địa bàn huyện
3.3.3. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất
3.3.4. Hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng đất
3.3.5. Hiệu quả môi trường các loại hình sử dụng đất
3.3.6 Đánh giá tổng hợp các loại hình sử dụng đất
3.4. Phương hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Phú Lương
3.5. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
3.5.1. Giải pháp quy hoạch sử dụng đất
3.6.2. Giải pháp kỹ thuật
3.5.3. Giải pháp về chính sách và vốn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan