[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo nghiệm và đánh giá khả năng lai hữu tính của một số giống hoa lily nhập nội trong điều kiện nhà có mái che tại Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Khảo nghiệm và đánh giá khả năng lai hữu tính của một số giống hoa lily nhập nội trong điều kiện nhà có mái che tại Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích, yêu cầu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của khảo nghiệm giống hoa lily nhập nội
1.1.1. Cơ sở của việc nghiên cứu giống
1.1.2. Cơ sở của việc nghiên cứu thời vụ
1.1.3. Cơ sở của việc nghiên cứu mật độ trồng
1.2. Cơ sở khoa học của lai hữu tính ở cây hoa lily
1.2.1. Các khái niệm cơ bản
1.2.2. Các phương pháp thụ phấn
1.2.3. Các phương pháp cứu phôi
1.2.4. Cơ sở khoa học về khả năng tái sinh ở thực vật
1.2.5. Kỹ thuật cứu phôi
1.2.6. Sơ đồ nuôi cấy phôi lily
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.4. Nguồn gốc và phân loại hoa lily
1.4.1. Nguồn gốc, phân bố
1.4.2. Phân loại thực vật
1.4.3. Lịch sử trồng trọt
1.4.4. Tổ chức genom của các loài lily
1.4.5. Đặc điểm sinh vật học, sinh trưởng và phát dục
1.4.6. Sự ngủ nghỉ và nảy mầm ở lily
1.4.7. Yêu cầu ngoại cảnh của lily
1.5. Tình hình sản xuất hoa lily trên thế giới và Việt Nam
1.5.1. Tình hình sản xuất hoa lily trên thế giới
1.5.2. Tình hình sản xuất hoa lily tại Việt Nam
1.6. Tình hình nghiên cứu hoa lily trên thế giới và Việt Nam
1.6.1. Nghiên cứu hoa lily trên thế giới
1.6.2. Nghiên cứu hoa lily ở Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Vật liệu
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Bố trí thí nghiệm
2.3.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
2.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi
2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm nông sinh học của 9 giống hoa lily nhập nội vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014 tại Gia Lâm, Hà Nội
3.1.1. Đặc điểm sinh trưởng của các giống lily
3.1.2. Động thái tăng trưởng chiều cao cây và số lá của các giống lily
3.1.3. Đặc điểm hình thái cấu trúc cây của các giống lily
3.1.4. Đặc điểm hình thái và cấu trúc hoa của các giống lily
3.1.6. Tình hình sâu bệnh hại của các giống lily
3.2. Tập tính nở hoa của các giống lily
3.3. Độ hữu dục hạt phấn của các giống lily
3.4. Đánh giá khả năng tạo cây lai
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan