[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống hoa loa kèn chịu nhiệt (Lilium longiflorum) tại huyện Lục Nam Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống hoa loa kèn chịu nhiệt (Lilium longiflorum) tại huyện Lục Nam Bắc Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích
3. Yêu cầu
4. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu thời vụ
1.1.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu mật độ trồng
1.1.3. Cơ sở khoa học của việc sử dụng phân bón dinh dưỡng qua lá
1.1.4. Cơ sở khoa học của việc sử dụng chế phẩm kích thích sinh trưởng
1.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
1.3. Tình hình sản xuất hoa loa kèn trên thế giới và Việt Nam
1.3.1. Tình hình sản xuất hoa loa kèn trên thế giới
1.3.2. Tình hình sản xuất hoa loa kèn ở Việt Nam
1.3.3. Nguồn gốc và phân loại hoa loa kèn trắng
1.3.4. Đặc điểm thực vật học của hoa loa kèn trắng
1.3.5. Đặc điểm sinh trưởng và phát dục
1.3.6. Yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa loa kèn trắng
1.3.7. Kỹ thuật trồng hoa loa kèn trắng
1.4. Một số nghiên cứu về hoa loa kèn trên thế giới và tại Việt Nam
1.4.1 . Một số nghiên cứu về hoa loa kèn trên thế giới
1.4.2. Một số nghiên cứu về hoa loa kèn trắng tại Việt Nam
1.4.3. Những nghiên cứu về thời vụ và mật độ trồng
1.4.4. Những nghiên cứu về chất kích thích sinh trưởng
1.4.5. Những nghiên cứu về các loại dinh dưỡng qua lá
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, vật liệu và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Các thí nghiệm
2.3.2. Phương pháp bố trí, theo dõi thí nghiệm
2.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi
2.3.4. Hạch toán hiệu quả kinh tế
2.3.5. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong thí nghiệm
2.4. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến năng suất, chất lượng của giống hoa loa kèn trắng
3.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tỷ lệ mọc mầm của cây hoa loa kèn trắng
3.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao và ra lá của cây hoa loa kèn
3.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến chất lượng của cây hoa loa kèn
3.1.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến thời gian sinh trưởng của cây hoa loa kèn
3.1.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến thành phần sâu bệnh hại trên cây hoa loa kèn
4.1.6. Hiệu quả kinh tế của cây hoa loa kèn trắng qua các thời vụ
3.2. Nghiên cứu mật độ trồng đến năng suất, chất lượng của giống hoa loa kèn trắng
3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao của hoa loa kèn trắng
3.2.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái ra lá của hoa loa kèn trắng
3.2.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến chất lượng của cây hoa loa kèn
3.2.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến thời gian sinh trưởng của cây hoa loa kèn trắng
3.2.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến thành phần sâu bệnh hại trên cây hoa loa kèn trắng
3.2.6. Hiệu quả kinh tế của cây hoa loa kèn trắng qua các mật độ trồng
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của hoa loa kèn trắng
3.3.1. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến động thái tăng trưởng chiều cao của hoa loa kèn trắng
3.3.2. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến động thái ra lá của hoa loa kèn trắng
3.3.3. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến chất lượng của cây hoa loa kèn . 61
3.3.4. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến thời gian sinh trưởng của hoa loa kèn trắng
3.3.5. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến thành phần sâu bệnh hại trên cây hoa loa kèn trắng
3.3.6. Hiệu quả kinh tế của cây hoa loa kèn trắng ở các loại phân bón lá
3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của hoa loa kèn trắng
3.4.1. Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến động thái phát triển chiều cao cây hoa loa kèn trắng
3.4.2. Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến động thái ra lá của cây hoa loa kèn trắng
3.4.3. Ảnh hưởng của các loại chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng của hoa loa kèn trắng
3.4.4. Ảnh hưởng của các loại chất kích thích sinh trưởng đến thời gian sinh trưởng của hoa loa kèn trắng
3.4.5. Ảnh hưởng của các loại chất kích thích sinh trưởng đến tình hình sâu bệnh hại trên cây hoa loa kèn trắng
3.4.6. Hiệu quả kinh tế của cây hoa loa kèn trắng ở các loại chất kích thích sinh trưởng (hạch toán trên 1000m2)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan