[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Neo huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Neo huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Cơ sở lý luận
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Nguồn gốc
1.2.3. Phân loại
1.2.3.1. Phân loại theo nguồn phát sinh
1.2.3.2. Phân loại theo mức độ nguy hại
1.2.3.3. Phân loại theo thành phần
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Hệ thống quản lý chất thải rắn
1.3.2. Các phương pháp xử lý chất thải rắn
1.3.2.1. Phương pháp ủ sinh học làm phân (composting)
1.3.2.2. Phương pháp thiêu đốt
1.3.2.3. Phương pháp chôn lấp
1.3.2.4. Các phương pháp xử lý khác
1.4. Tình hình phát sinh chất thải tại một số nước trên thế giới
1.4.1. Tình hình phát sinh chất thải rắn
1.4.2. Tình hình quản lý và xử lý chất thải rắn tại các nước Châu Á
1.5. Tình hình quản lý và xử lý chất thải rắn ở Việt Nam
1.5.1. Tình hình phát sinh chất thải rắn ở Việt Nam
1.5.2. Hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam
1.5.2.1. Hệ thống quản lý
1.5.2.2. Tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam
1.5.2.3. Một số công nghệ xử lý rác thải được sử dụng ở Việt Nam
1.5.3. Thực trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Dũng
1.5.3.1. Từ các hộ dân
1.5.3.2. Nguồn thải nông nghiệp
1.5.3.3. Nguồn du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khu chợ (11 chợ, 552 nhà hàng)
1.5.3.4. Các nguồn khác
1.5.3.5. Khối lượng và tỷ lệ thu gom CTRSH qua các năm 2006-2013 tại huyện Yên Dũng
1.3.5.4. Tình hình quản lý, xử lý CTRSH tại huyện Yên Dũng
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Thời gian nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp khảo sát thực tế
2.5.2. Phương pháp phỏng vấn hộ gia đình
2.5.3. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
2.5.4. Phương pháp chuyên gia
2.5.5. Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm
2.5.6. Phương pháp phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.2. Địa hình, địa mạo
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế
3.1.2.2. Các lĩnh vực văn hoá xã hội
3.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm
3.1.3. Thực trạng môi trường
3.2. Thực trạng rác thải sinh hoạt tại Thị trấn Neo
3.2.1. Khối lượng, thành phần, tải lượng phát sinh
3.2.2. Nhân sự và thiết bị thu gom CTRSH trên địa bàn
3.2.3. Các văn bản pháp luật về quản lý CTRSH và tình hình thu phí vệ sinh môi trường tại Thị trấn Neo
3.2.4. Phương pháp xử lý chất thải sinh hoạt
3.3. Thực trạng hoạt động của Khu xử lý rác thải tập trung
3.3.1. Công nghệ xử lý tại Khu xử lý rác thải tập trung
3.3.1.2. Công nghệ lò đốt rác
3.3.1.3. Công nghệ chôn lấp rác thải
3.3.1.4. Quy trình xử lý chất thải
3.3.2. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Khu xử lý rác thải tập trung
3.3.2.1. Máy móc thiết bị
3.3.2.2. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng
3.3.2.3. Hiệu quả xử lý môi trường tại Khu xử lý
3.3.3. Hiện trạng môi trường xung quanh khu xử lý rác thải
3.3.3.1. Môi trường không khí
3.3.3.2. Môi trường đất
3.3.3.3. Môi trường nước
3.4. Nhận thức về bảo vệ môi trường và ý kiến đánh giá, đóng góp của người dân địa phương trong công tác quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
3.4.2. Đánh giá công tác tuyên truyền, phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt
3.4.2.1. Đánh giá công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường
3.4.2.2. Công tác phân loại rác thải
3.4.2.3. Công tác thu gom
3.5. Dự tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong tương lai và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý RTSH tại địa phương
3.5.2. Đề xuất một số giải pháp quản lý, xử lý môi trường nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý rác
3.5.2.1. Giải pháp đầu tư
3.5.2.2. Giải pháp về quy hoạch
3.5.2.3. Giải pháp về cơ chế - chính sách
3.5.2.4. Giải pháp công nghệ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan