[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến cam kết tổ chức thông qua sự hài lòng công việc và sự gắn kết công việc của nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến cam kết tổ chức thông qua sự hài lòng công việc và sự gắn kết công việc của nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH LUẬN VĂN
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.6 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
1.7 KẾT CẤU NGHIÊN CỨU
1.8 TÓM TẮT CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 CÁC KHÁI NIỆM TRONG NGHIÊN CỨU
2.1.1 Phong cách lãnh đạo
2.1.2 Sự hài lòng công việc (Job satisfaction)
2.1.3 Sự gắn kết công việc (Work engagement)
2.1.4 Cam kết tổ chức (Organizational commitment)
2.2 CÁC GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phong cách lãnh đạo chuyển đổi ảnh hưởng đến Sự hài lòng công việc
2.2.2 Phong cách lãnh đạo chuyển đổi ảnh hưởng đến Sự gắn kết công việc
2.2.3 Sự hài lòng công việc ảnh hưởng Cam kết tổ chức
2.2.4 Sự gắn kết công việc ảnh hưởng đến Cam kết tổ chức
2.3 NHẬN XÉT VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.4 TÓM TẮT CHƯƠNG II
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2 THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU
3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ
3.2.2 Nghiên cứu chính thức
3.3 TÓM TẮT CHƯƠNG III
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SƠ BỘ
4.1.1 Nghiên cứu sơ bộ định tính
4.1.2 Nghiên cứu sơ bộ định lượng
4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC
4.2.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ THÔNG TIN ĐỊNH DANH
4.2.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN QUAN SÁT
4.2.3 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY VÀ ĐỘ PHÙ HỢP CỦA THANG ĐO
4.2.4 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC - SEM (STRUCTURAL EQUATION MODELING)
4.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC
4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ
4.5 TÓM TẮT CHƯƠNG IV
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 KẾT LUẬN
5.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU
5.4 ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan