[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1.1. Nhận thức chung về cơ cấu kinh tế, đặc điểm của cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp.
1.2. Vai trò của ngành công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và một số kinh nghiệm phát triển công nghiẹp của các nước mà Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm.
1.3. Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển ngành công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2000 - 2006
2.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến sự chuyển dịch ngành công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.
2.2.Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 - 2006.
2.3. Đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp thành phố giai đoạn 2000 - 2006.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Mục tiêu quan điểm và định hướng về chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
3.2. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp Thành phố đến 2010 và tầm nhìn đến 2020.
3.3. Các giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BÁO CÁO TÓM TẮT
[/tomtat]

Bài viết liên quan