[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho khoáng sàng Kali Noongbok CHDCND Lào

[/kythuat]
[tomtat]
Lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho khoáng sàng Kali Noongbok CHDCND Lào
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương II. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG MUỐI MỎ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
II.1- Muối mỏ và sản phẩm của muối mỏ
II.2- Tài nguyên muối kali và kali - magiê
II.3- Tình hình khai thác, sản xuất và tiêu thụ phân kali
II.4- Thị trường xuất - nhập khẩu
Chương III. CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT
III.1- Lịch sử nghiên cứu địa chất
III.2- Cấu trúc địa chất vùng
III.3- Đặc điểm địa chất mỏ
III.4- Cấu trúc thân quặng và chất lượng quặng
III.5- Trữ lượng quặng muối
Chương IV. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
IV.1- Địa chất thuỷ văn
IV.2- Địa chất công trình
Chương V. Điều kiện khai thác mỏ
V.1- Đặc điểm địa chất - khai thác
V.2- Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện khai thác
V.3- Mức độ phức tạp về điều kiện khai thác
V.4- Tác động môi trường
Chương VI. CÔNG NGHỆ KHAI THÁC MUỐI MỎ
VI.1- Công nghệ khai thác
VI.2- Điều kiện áp dụng
VI.3- Đối sánh, lực chọn công nghệ khai thác
Chương VII. PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM
VII.1- Chọn vị trí thử nghiệm
VII.2- Kiểu và kết cấu lỗ khoan khai thác thử
VII.3- Dung môi hoà tan
VII.4- Quy trình hoà tan khai thác
VII.5- Xác định kích thước buồng-cột
VII.6- Dự kiến chọn sơ đồ khai thác
VII.7- Hệ thống thiết bị thu nước muối, kiểm soát và điều khiển
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
VĂN LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan