[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NĂNG LỰC TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP TỈNH
1.1. Năng lực tổng kết thực tiễn và những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tổng kết thực tiễn.
1.2. Vai trò của NLTKTT đối với hoạt động lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh.
Chương 2: NĂNG LỰC TỔNG KẾT THỰC TIỄN CỦA CÁN BỘ LãNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG – THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
2.1. Đặc điểm đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt vùng đồng bằng sông Hồng.
2.2. Những nhân tố khách quan ảnh hưởng tới NLTKTT của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt vùng ĐBSH.
2.3. Thực trạng NLTKTT của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng ĐBSH và nguyên nhân của thực trạng đó.
2.4. Một số vấn đề đặt ra từ thực trạng về NLTKTT của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng ĐBSH.
Chương 3: MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔNG KẾT THỰC TIỄN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1 Một số nguyên tắc chủ yếu trong quá trình nâng cao NLTKTT của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng ĐBSH.
3.2 Một số giải pháp chủ yếu nâng cao NLTKTT của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng ĐBSH trong giai đoạn hiện nay.
KẾT LUẬN
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐỀ TÀI
PHỤ LỤC
NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ CÔNG BỐ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan