[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất Zeolit từ Bauxit và cát trắng Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ sản xuất Zeolit từ Bauxit và cát trắng Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất trong và ngoài nước.
1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.
1.1.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước.
1.2 Tổng quan cơ sở lý thuyết.
1.2.1 Một số vấn đề lý thuyết làm cơ sở cho quá trình hòa tách bauxit.
1.2.1.1 Khái quát về bauxit Việt Nam.
1.2.1.2 Công nghệ sản xuất aluminat.
1.2.2 Một số vấn đề lý thuyết làm cơ sở cho quá trình sản xuất silicat natri.
1.2.2.1 Khái quát về cát trắng Việt Nam.
1.2.2.2 Công nghệ sản xuất silicat natri.
1.2.3 Một số vấn đề lý thuyết làm cơ sở cho quá trình tổng hợp zeolit.
1.2.3.1 Khái quát về zeolit.
1.2.3.2 Phương pháp tổng hợp zeolit.
1.3 Ứng dụng của zeolit.
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
2.2 Thiết bị và vật tư nghiên cứu.
2.2.1 Thiết bị nghiên cứu.
2.2.2 Nguyên liệu và hóa chất.
2.2.2.1 Quặng tinh bauxit.
2.2.2.2 Cát trắng.
2.2.2.3 Các hóa chất khác.
2.2.3 Công tác phân tích.
2.2.4 Thành phần zeolit cao cấp làm mẫu.
2.2.5 Sơ đồ công nghệ dự kiến.
Chương 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Nghiên cứu quá trình xử lý quặng bauxit thu hồi natri aluminat.
3.1.1 Chuẩn bị thành phần phối liệu.
3.1.1.1 Chuẩn bị cỡ hạt bauxit.
3.1.1.2 Chuẩn bị dung dịch luân lưu.
3.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất rắn khi hòa tách.
3.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian hòa tách.
3.2 Nghiên cứu quá trình xử lý cát trắng thu hồi natri silicat.
3.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất quá trình thiêu.
3.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất quá trình thiêu.
3.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối liệu đến hiệu suất quá trình thiêu.
3.2.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của cỡ hạt.
3.2.5 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ L/R và thời gian đến quá trình hòa tách.
3.3 Nghiên cứu quá trình tổng hợp zeolit.
3.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian làm giá đến tỷ lệ tinh thể trong mẫu.
3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của khuấy trộn đến tỷ lệ tinh thể trong mẫu.
3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ kết tinh.
3.3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến quá trình kết tinh.
3.4 Thí nghiệm tổng hợp mẻ lớn trong phòng thí nghiệm.
3.5 Xử lý môi trường.
3.5.1 Xử lý chất thải rắn.
3.5.2 Xử lý chất thải nước.
3.5.3 Xử lý chất thải khí.
3.6 Sơ đồ công nghệ sản xuất zeoli.
Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Dự kiến giá thành.
4.2 Dự kiến các địa chỉ áp dụng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan