[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá độ êm dịu của ô tô khách 29 chỗ ngồi sản xuất tại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá độ êm dịu của ô tô khách 29 chỗ ngồi sản xuất tại Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tình hình sản xuất ô tô khách ở Việt Nam.
1.2. Các hướng nghiên cứu dao động trên ô tô.
1.3. Dao động ô tô và sự ảnh hưởng đến con người.
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá độ em dịu chuyển động.
Chương 2: MÔ HÌNH DAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC HỆ DAO ĐỘNG Ô TÔ
2.1. Các thông số tương đương của hệ dao động.
2.2. Các mô hình dao động của ô tô 2 cầu.
2.3. Các thông số của ô tô khảo sát.
2.4. Thông số của mặt đường.
2.5. Phương trình vi phân của hệ dao động trong mô hình phẳng.
Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG Ô TÔ
3.1. Ngôn ngữ lập trình và nội dung chương trình.
3.2. Tính toán dao động ô tô với kết cấu nguyên thủy.
Chương 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ ÊM DỊU
4.1. Đánh giá kết quả.
4.2. Giải pháp nâng cao độ êm dịu.
4.3. Tính kiểm tra lại độ êm dịu khi thay đổi thông số kết cấu của ô tô.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan