[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu điều trị chống tái nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Naltrexone (Abernil) kết hợp liệu pháp nhận thức hành vi và can thiệp gia đình

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu điều trị chống tái nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Naltrexone (Abernil) kết hợp liệu pháp nhận thức hành vi và can thiệp gia đình
MỤC LỤC
Phần A - TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
1. Kết quả nổi bật của đề tài.
2. Đóng góp của đề tài.
3. Đánh giá thực hiện đề tài đối chiếu với đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt.
4. Các ý kiến đề xuất.
Phần B - NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1 Khái niệm
1.2 Nguyên nhân nghiện ma tuý
1.3 Cơ chế phụ thuộc cơ thể và hội chứng cai CDTP
1.4 Cơ chế phụ thuộc tâm thần và tái nghiện
1.5 Tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma tuý
1.6 Mô hình bệnh tật của nghiện rượu và ma tuý
1.7 Các phương pháp điều trị nghiện CDTP
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.3.3. Các bước tiến hành
2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Tổng số vào điều trị
3.2 Đặc điểm nhân sự của mẫu nghiên cứu
3.3 Đặc điểm lâm sàng của mẫu nghiên cứu
3.4 Kết quả nghiên cứu
3.5 Qui trình hướng dẫn điều trị chống tái nghiện CDTP bằng Abernil kết hợp với liệu pháp nhận thức hành vi và can thiệp gia đình tại cộng đồng
Chương 4. BÀN LUẬN
Chương 5. KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
ĐÓNG GÓP VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan