[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số giải pháp về hỗ trợ dinh dưỡng học đường nhằm phát triển thể chất cho học sinh tiểu học

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số giải pháp về hỗ trợ dinh dưỡng học đường nhằm phát triển thể chất cho học sinh tiểu học
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC BẢNG
CÁN BỘ THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY
Phần I: MỞ ĐẦU
Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1. Giáo dục tiểu học. 2. Dinh dưỡng và hỗ trợ dĩnh dưỡng.
3. Quan điểm và chủ trưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ giáo dục và Đào tạo, về chăm sóc sức khỏe và giáo dục thể chất cho học sinh.
4. Tình hình hỗ trợ dinh dưỡng cho học sinh tiểu học ở một số nước trên thế giới.
II. THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG.
1. Thực trạng dinh dưỡng học đường.
2. Kết quả khảo sát về nhân thức và tình trạng dinh dưỡng của HS tiểu học.
III. CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DINH DƯỠNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.
1. Giải pháp 1: Tẩy giun định kỳ cho học sinh.
2. Giải pháp 2: Cung cấp bữa ăn nhẹ giữa giờ cho học sinh.
3. Giải pháp 3: Tuyên truyền về vai trò của vệ sinh và sự cần thiết của các chất dinh dưỡng.
IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DINH DƯỠNG.
1. Nhận thức về vệ sinh và dinh dưỡng của học sinh.
2. Tình hình dinh dưỡng của học sinh sau thử nghiệm.
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan