[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG
1.1. Dịch vụ
1.2. Chất lượng dịch vụ
1.3. Sự hài lòng của khách hàng
1.4. Các mô hình nghiên cứu sự hài lòng khách hàng
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KON TUM
2.1. NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp và quy trình nghiên cứu
3.2. Xây dựng mô hình lý thuyết nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ tín dụng
3.3. Thiết kế nghiên cứu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mô tả phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu
4.2. Kết quả thống kê mô tả
4.3. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha
4.4. Đánh giá thang đo các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tín dụng bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA)
4.5. Mô hình hiệu chỉnh
4.6. Phân tích hồi qui đa biến
CHƯƠNG 5: BÌNH LUẬN KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
5.1. Bình luận kết quả nghiên cứu
5.2. Định hướng của NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum
5.3. Kiến nghị
[/tomtat]

Bài viết liên quan