[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc và các biện pháp không dùng thuốc y học cổ truyền ở các tỉnh phía Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc và các biện pháp không dùng thuốc y học cổ truyền ở các tỉnh phía Bắc
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Một số khái niệm
2. YHCT trong CSSKCĐ một số nước trên thế giới
3. YHCT trong CSSK ở Việt Nam
4. YHCT trong CSSKCĐ ở các tỉnh tham gia nghiên cứu
4.1. Tỉnh Bắc Ninh
4.2. Tỉnh Hà Tây
4.3. Tỉnh Quảng Ninh
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Địa điểm nghiên cứu
1.3. Thời gian nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2. Phương pháp chọn mẫu
3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
3.1. Kỹ thuật thu thập số liệu
3.2. Xử lý số liệu
3.3. Các biến số nghiên cứu
3.4. Một số tiêu chuẩn phân loại mức độ về kiến thức và kỹ năng thực hành của cán bộ y tế
4. Đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thực trạng sử dụng YHCT tại các tuyến khu vực y tế công lập
1.1. Tỷ lệ sử dụng YHCT trong điều trị
1.2. Kiến thức và kỹ năng thực hành về YHCT của cán bộ y tế (CBYT)
1.3. Thái độ của CBYT xã/phường về sử dụng YHCT trong CSSKCĐ
1.4. Hoạt động của trạm y tế xã/phường về YHCT
2. Thực trạng nguồn cung cấp dịch vụ YHCT khu vực y tế tư nhân
2.1. Thực trạng hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân YHCT
2.2. Kiến thức và nhu cầu đào tạo của khối y tế tư nhân YHCT
2.3. Hoạt động giám sát của cơ quan có thẩm quyền
3. Thực trạng sử dụng YHCT tại cộng đồng
4. Một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng YHCT
5. Các kết quả nghiên cứu định tính.
5.1. Hoạt động YHCT tại các cơ sở y tế công lập.
5.2. Quan điểm, thái độ của đại diện lãnh đạo ngành y tế và đại diện lãnh đạo hội Đông y, Châm cứu các cấp về YHCT.
5.3. Quan điểm, thái độ của đại diện một số tổ chức đoàn thể về YHCT.
5.4. Kiến thức, quan điểm của người dân về các bệnh thường chữa bằng YHCT, lý do sử dụng và không sử dụng YHCT, nhu cầu sử dụng YHCT
Chương 4 BÀN LUẬN
1. Tỷ lệ bệnh tật và sử dụng YHCT.
1.1. ở cơ sở y tế công lập.
1.2. ở cộng đồng.
2. Các phương pháp CSSK và điều trị bằng YHCT thường dùng.
2.1. Tại các cơ sở y tế công lập.
2.2. ở cộng đồng.
2.3. ở các cơ sở y tế tư nhân.
3. Về thuốc YHCT.
3.1. Nguồn cung cấp thuốc.
3.2. Dạng thuốc.
3.3. Chất lượng thuốc.
4. Hoạt động YHCT tại trạm y tế xã.
4.1. Quan điểm của cán bộ y tế về YHCT trong CSSKBĐ.
4.2. Kiến thức sử dụng YHCT.
4.3. Kỹ năng thực hành sử dụng YHCT.
4.4. Nhu cầu đào tạo.
5. Sử dụng YHCT tại cộng đồng.
5.1. Mục đích sử dụng YHCT.
5.2. Tiếp cận với dịch vụ YHCT.
5.3. Kiến thức sử dụng YHCT.
6. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng YHCT.
7. Các giải pháp phát triển YHCT.
7.1. Quan điểm của đại diện lãnh đạo ngành y tế và đại diện lãnh đạo hội Đông y, Châm cứu các cấp.
7.2. Quan điểm, thái độ của đại diện một số tổ chức đoàn thể.
7.3. Quan điểm của người dân.
Chương 5 KẾT LUẬN
1. Tỷ lệ bệnh tật và sử dụng YHCT.
2. Các phương pháp YHCT thường dùng trong CSSK và điều trị.
3. Về thuốc YHCT.
4. Hoạt động YHCT tại trạm y tế xã.
5. Sử dụng YHCT tại cộng đồng.
6. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng YHCT.
KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan