[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp chính sách phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp chính sách phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La
MỤC LỤC
Phần thứ nhất. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ
Phần thứ hai. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương I: Thực trạng về tình hình văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La những năm gần đây
Chương II: Phương hướng nghiệm vụ phát triển văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La
Chương III: Những giải pháp chính sách phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CHÍNH SÁCH
I. Về chính sách tạo nguồn: Đào tạo và bồi dưỡng tài năng.
II. Về chính sách giải thưởng văn học nghệ thuật cấp tỉnh.
III. Về chính sách giải thưởng khuyến khích từng đối tượng văn nghệ sĩ.
IV. Chính sách khuyến khích văn nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
V. Về chính sách khuyến khích và nâng cao chất lượng phong trào hoạt động nghệ thuật quần chúng.
VI. Một số giải pháp và chính sách đối với đào tạo ngành âm nhạc.
VII. Xây dựng quĩ sáng tạo văn học nghệ thuật.
Phần thứ ba. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan