[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng các phức màu hữu cơ kim loại (hợp chất cơ kim) trong sản xuất gốm sứ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng các phức màu hữu cơ kim loại (hợp chất cơ kim) trong sản xuất gốm sứ
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG CỦA ĐỀ TÀI
I.1. Cơ sở lý thuyết về phức và quá trình tạo phức.
1. Thuyết phối trí.
2. Thuyết Trường tinh thể.
3. Thuyết obitan phân tử (MO).
4. Số phối trí.
5. Cấu tạo của phức chất.
6. Độ bền của phức chất.
7. Các phương pháp tổng hợp phức chất.
I.2. Cơ sở lý thuyết chung về chất màu.
1. Bản chất của màu sắc.
2. Phổ hấp thụ và màu của phức chất.
3. Chất màu cho gốm sứ.
4. Công nghệ sản xuất màu vô cơ.
5. Quá trình tạo màu của phức màu hữu cơ.
6. Tính chất và ứng dụng của các loại nguyên liệu tạo phức.
7. Ảnh hưởng của các oxyt đến khả năng tạo màu.
8. Xác định hiệu suất quá trình tạo phức.
9. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
Phần II: QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM
II.1. Lựa chọn nguyên liệu.
1. Nguyên liệu tạo phức màu.
2. Nguyên liệu xương và men.
II.2. Quá trình thực nghiệm.
1. Phức màu với phối tử EDTA.
2. Phức màu với phối tử oxalic.
3. Kết luận.
Phần III: QUY TRÌNH SẢN XUẤT
I. Quy trình sản xuất.
II. Sản xuất thử nghiệm.
Phần IV: KẾT LUẬN AVF KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan