[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo giải quyết lớp bài toán dự đoán và phân loại

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo giải quyết lớp bài toán dự đoán và phân loại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO
1.1 Giới thiệu
1.2 Các thành phần chính của mạng nơ-ron
1.3 Phương pháp huấn luyện mạng
1.4 Cấu trúc mạng nơ-ron
1.5 Mô hình mạng nơ-ron
1.6 Mạng nơ-ron lan truyền ngược
CHƯƠNG 2 - PHÂN TÍCH BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN, PHÂN LOẠI
2.1 Bài toán dự đoán theo dạng mô hình hóa
2.2 Bài toán dự đoán chuỗi thời gian
2.3 Bài toán phân loại
2.4 Tổng kết và so sánh
CHƯƠNG 3 - XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
3.1 Phương pháp ứng dụng mạng nơ-ron
3.2 Đặc tả chức năng phần mềm
3.3 Thiết kế phần mềm
3.4 Thực nghiệm và đánh giá
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan