[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng UPFC điều khiển dòng công suất để nâng cao độ dữ trữ ổn định tĩnh cho các đường dây truyền tải điện

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng UPFC điều khiển dòng công suất để nâng cao độ dữ trữ ổn định tĩnh cho các đường dây truyền tải điện
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM VÀ CÔNG NGHỆ FACTS
1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
1.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ FACTS
1.3. KẾT LUẬN
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH TĨNH VÀ CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN GIẢI TÍCH MẠNG ĐIỆN
2.1. GIỚI HẠN ỔN ĐỊNH TĨNH
2.1.1. Giới hạn công suất truyền tải điện xoay chiều 03 pha
2.1.2. Khái niệm về ổn định
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN
2.2.1. Khái niệm cổ điện về ổn định tĩnh, tiêu chuẩn năng lượng
2.2.2. Định nghĩa ổn định theo Lyapunov
2.2.3. Phương pháp đánh giá ổn định theo Lyapunov
2.2.4. Các tiêu chuẩn đánh giá ổn định hệ thống theo phương pháp xấp xỉ bậc nhất
2.2.5. Phân chia miền ổn định theo thông số
2.2.6. Các tiêu chuẩn thực dụng nghiên cứu ổn định tĩnh của hệ thống
2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN GIẢI TÍCH MẠNG ĐIỆN
2.3.1. Đặt vấn đề
2.3.2. Phương pháp lặp Gauss-Seidel
2.3.3. Phương pháp Newton - Raphson
2.4. CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN GIẢI TÍCH MẠNG ĐIỆN
2.4.1. Phần mềm PSS/E
2.4.2. Phần mềm POWERWORLD
2.4.3. Phần mềm EURO STAG (STAbilité Généralié)
2.4.4. Phần mềm CONUS
2.4.5. Phân tích lựa chọn phần mềm tính toán
2.5. KẾT LUẬN
CHƯƠNG 3: CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỦA THIẾT BỊ UPFC
3.1. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA UPFC
3.1.1. Cấu tạo
3.1.2. Nguyên lý làm việc
3.2. KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN DÒNG CÔNG SUẤT TRÊN CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI CỦA THIẾT BỊ UPFC
3.2.1. Điều khiển điện áp
3.2.2. Bù trở kháng
3.2.3. Dịch chuyển pha
3.2.4. Điều khiển hổn hợp
3.3. ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP DÒNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG VÀ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA THIẾT BỊ UPFC
3.4. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỦA THIẾT BỊ UPFC
CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ UPFC ĐỂ NÂNG CAO DỰ TRỮ ỔN ĐỊNH TĨNH CHO CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan