[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN
1.1. Lý thuyết thị trường vốn (Capital Market Theory).
1.2. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM).
1.3. Tổng quan về các nghiên cứu có liên quan đến việc ước lượng và kiểm định mô hình CAPM.
Chương 2: ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CAPM
2.1. Khi dữ liệu tuân thủ luật phân phối liên tục, độc lập, đồng nhất và chuẩn.
2.2. Ước lượng mô hình CAPM bằng phương pháp GMM.
Chương 3: VẬN DỤNG MÔ HÌNH CAPM TẠI TTCK VIỆT NAM
3.1. Giới thiệu về TTCK Việt Nam và dữ liệu của mô hình.
3.2. Vận dụng mô hình CAPM phiên bản Sharpe – Lintner.
3.3. Vận dụng mô hình CAPM phiên bản Black.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan