[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm A/H5N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát ở quy mô phòng thí nghiệm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm A/H5N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát ở quy mô phòng thí nghiệm
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 1: TỔNG QUAN
1.1. Đặc điểm chung của virút cúm
1.2. Cấu trúc virion
1.3. Cấu trúc hệ gen virút Cúm và các protein mã hóa
1.4. Sự tái tổ hợp của virút Cúm
1.5. Sự phát triển của virút trên tế bào
1.6. Sinh bệnh học
1.7. Chẩn đoán virút Cúm
1.8. Đặc điểm dịch tễ học
1.9. Kỹ thuật di truyền ngược
1.10. Dự phòng
1.11. Một số quy trình sản xuất vắcxin Cúm
Phần 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
2.1.1 Tế bào
2.1.2. Virút
2.1.3 Kháng nguyên chuẩn A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
2.1.4. ADN plasmit
2.1.5. Vật liệu và trang thiết bị khác
2.2. Phương pháp
2. 2.1. Phương pháp tạo virut tái tổ hợp
2.2.2. Sản xuất chủng giống gôc và chủng sản xuất vắcxin H5N1
2.2.3. Thử nghiệm kiểm tra độc lực của WSV rgA/H5N1
2.2.4. Quy trình lựa chọn khỉ sạch
2.2.5. Quy trình sản xuất vắc xin Cúm H5N1 trên quy mô phòng thí nghiệm
2.2.6. Phương pháp định lượng HA trong vắcxin
2.2.7. Phương pháp sản xuất kháng huyết thanh khỉ kháng H5N1 sử dụng trong thử nghiệm SRID
2.2.8. Các thử nghiệm huyết thanh học
2.2.9. Các thử nghiệm xác định hiệu giá virút
2.2.10. Các thử nghiệm kiểm tra chất lượng
2.2.11. Đánh giá sự nhân lên của virút trong quá trình nuôi cấy
2.2.12. Đánh giá tính an toàn và đáp ứng miễn dịch trong thử nghiệm tiền lâm sàng
2.2.13. Phương pháp thích ứng chủng NIBRG-14 trên tế bào PMKc và Vero
2.2.14. Phương pháp thích ứng chủng rgA/H5N1 trên tế bào Vero
Phần 3: KẾT QUẢ
3.1. Thiết lập hệ chủng gốc và chủng sản xuất vắc xin Cúm rgA/ H5N1 với đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định
3.2. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Cúm rgA/H5N1 trên tế bào PMKc
3.3. Kết quả sản xuất thử nghiệm vắc xin Cúm ở quy mô phòng thí nghiệm
3.4. Kiểm tra chất lượng và đánh giá đáp ứng miễn dịch của vắcxin Cúm rgA/H5N1 trên động vật thực nghiệm
3.5. Kết quả nghiên cứu thích ứng chủng NIBRG-14 trên dòng tế bào PMKc, Vero và rgA/H5N1 trên Vero
3.6. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho vắcxin cúm A/H5N1 về các mặt
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan