[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình markov ẩn

[/kythuat]
[tomtat]
Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình markov ẩn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
1.1. Lịch sử nhận dạng.
1.2. Nhận dạng tiếng nói.
1.3. Độ đo hiệu suất nhận dạng.
1.4. Đặc trưng âm học.
Chương 2: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI
2.1. Tiền xử lý tín hiệu.
2.2. Rút trích đặc trưng.
2.3. Mô hình Markov ẩn.
2.4. Một số hệ thống nhận dạng tiếng nói.
Chương 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM
3.1. Đề xuất giải pháp.
3.1.1. So sánh các loại mô hình Markov ẩn.
3.1.2. So sánh các phương pháp nhận dạng đã được triển khai.
3.1.3. Hướng tiếp cận và phát triển của đề tài.
3.2. Cài đặt hệ thống.
3.2.1. Mô hình vị âm.
3.2.2. Huấn luyện.
3.3.3. Nhận dạng.
3.3. Kết quả thuật nghiệm.
3.3.1. Dữ liệu tiếng nói.
3.3.2. Kết quả nhận dạng phụ thuộc người nói.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan