[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nguyên lý ánh xạ co một vài mở rộng và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nguyên lý ánh xạ co một vài mở rộng và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUYÊN LÝ ÁNH XẠ CO CỦA BANACH
1.1. Nguyên lý ánh xạ co.
1.1.1. Ánh xạ Lipschitz.
1.1.2. Dãy Cauchy.
1.1.3. Không gian metric đầy đủ.
1.1.4. Bước lặp thứ n của ánh xạ F.
1.1.5. Nguyên lý ánh xạ co của Banach.
1.2. Các mở rộng của nguyên lý ánh xạ co đã biết.
Chương 2: MỘT SỐ BÀI TOÁN MỞ RỘNG
Chương 3: CÁC ÁP DỤNG
3.1. Một số kết quả lý thuyết.
3.2. Ánh xã không dãn trên không gian Hilbert.
3.3. Ánh xạ không dãn trên quả cầu đóng trong không gian Hilbert.
3.4. Nghiệm của phương trình vi phân và phương trình tích phân.
3.5. Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.
3.5.1. Xét trường hợp hệ vô hạn các phương trình tuyến tính.
3.5.2. Xét trường hợp hệ hữu hạn các phương trình tuyến tính.
3.6. Một số dạng phương trình và bài toán khác.
3.7. Ánh xã không giãn trên không gian Banach.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan