[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những vấn đề đặt ra và giải pháp để thực thi có hiệu quả Luật cạnh tranh trong thực tiễn

[/kythuat]
[tomtat]
Những vấn đề đặt ra và giải pháp để thực thi có hiệu quả Luật cạnh tranh trong thực tiễn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM NĂM 2004
I. Lý luận chung về pháp luật cạnh tranh.
II. Luật cạnh tranh Việt Nam 2004.
Chương II: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA KHI THỰC THI LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC
I. Khái quát thực tiễn điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động cạnh tranh ở nước ta trước khi có luật cạnh tranh.
II. Những vấn đề đặt ra khi thực thi luật cạnh tranh năm 2004.
III. Tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước về thực thi luật cạnh tranh.
Chương III: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ LUẬT CẠNH TRANH TRONG THỰC TIỄN
I. Hội nhập kinh tế quốc tế và những đề xuất trong việc thực thi luật cạnh tranh.
II. Những giải pháp cụ thể để thực thi luật cạnh tranh một cách có hiệu quả.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan