[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước - Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước - Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.2. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
2.1. Đặc điểm và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
2.2. Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
2.3. Phân tích cân bằng tài chính của Công ty.
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
3.1. Mục tiêu và yêu cầu cải thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
3.2. Các giải pháp nhằm đạt được cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan