[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
1.1. Tổng quan về cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.2. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
1.3. Các lý thuyết về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CTTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về ngành kinh doanh lữ hành Đà Nẵng.
2.2. Đặc điểm cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn TP Đà Nẵng.
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Đà Nẵng.
2.4. Phan tích các yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô hưởng đến cấu trúc tài chính.
Chương 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG
3.1. Phương pháp xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Đà Nẵng.
3.2. Kết quả phân tích và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các DNKDLH Đà Nẵng.
3.3. Tóm tắt kết quả nghiên cứu về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Đà Nẵng.
Chương 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TÀI TRỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG
4.1. Kiến nghị đối với nhà nước.
4.2. Giải pháp ở góc độ doanh nghiệp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan