[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân loại đồng chất các p-nhóm theo nhóm tiềm lực


[/kythuat]
[tomtat]
Phân loại đồng chất các p-nhóm theo nhóm tiềm lực
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài.
II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
III. Phương pháp nghiên cứu.
- Đọc các tài liệu về nhóm, p-nhóm hữu hạn và các tài liệu liên quan đến bài toán phân loại đồng chất các nhóm.
- Khảo sát bình phương ngoài của các ma trận sơ cấp.
- Khảo sát sựu tác động của các ma trận sơ cấp lên ma trận đặc trưng của các lớp nhóm.
- Sử dụng các bất biến của lớp đồng chất, kết hợp với việc tìm dạng chuẩn của ma trận đặc trưng để tiến hành phân lớp các p-nhóm theo nhóm tiềm lực Z4P.
IV. Cấu trúc luận văn.
Chương 1: p-NHÓM HỮU HẠN VÀ QUAN HỆ  ĐỒNG CHẤT
1.1. p-Nhóm hữu hạn.
1.2. Quan hệ đồng chất.
1.3. Ma trận đặt trưng và độ rắn của một họ nhóm.
Chương 2: PHÂN LOẠI ĐỒNG CHẤT CÁC p-NHÓM THEO NHÓM TIỀM LỰC Z4P
2.1. Các nhóm kiểu (4,1).
2.2. Các nhóm kiểu (4,2).
2.3. Các nhóm kiểu (4,3).
2.4. Các nhóm kiểu (4,4).
2.5. Các nhóm kiểu (4,5).
2.6. Các nhóm kiểu (4,6).
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan